Sieralgen van Drenthe
Home > Sieralgen van Drenthe

Sieralgen van Drenthe

In 2007 ben ik begonnen met mijn onderzoek aan de sieralgen van Drenthe. Het einddoel is om van de gevonden soorten verspreidingskaartjes te maken en deze in een sieralgenatlas van Drenthe te publiceren.

Hieronder de stand van het onderzoek eind april 2020.

In de kaart van figuur 1 zijn alle kilometerhokken aangegeven waarvan minimaal één watermonster onderzocht is. In het kader van het onderzoek wordt geprobeerd om per uurhok minimaal monsters uit drie kilometerhokken te bekijken. Het is ondoenlijk om alle kilometerhokken te inventariseren, nog afgezien van het feit dat in zeer veel hokken alleen sloten en kanalen te vinden zijn die vaak erg organisch vervuild (eutroof) zijn. Dit soort milieus zijn over het algemeen zeer arm aan sieralgen.

In de meeste gevallen zijn de monsters genomen in vennen en poelen in natuurgebieden. Waar dat niet mogelijk was is gemonsterd in drinkpoelen voor het vee, dorpsvijvers en soms een enkele sloot die er interessant uitzag.

Figuur 1. Alle bemonsterde kilometerhokken in Drenthe tot eind april 2020

 

Een beter overzicht van het onderzoek wordt verkregen met figuur 2. Hierin wordt het aantal kilometerhokken dat per uurhok is onderzocht aangegeven. Op dit moment is in ieder geval uit ongeveer 20% van alle kilometerhokken in Drenthe een watermonster onderzocht, zodat op dit moment al een redelijk beeld kan worden gegeven van de verspreiding van sieralgen in Drenthe.

Figuur 2. Een overzicht van het aantal bemonsterde kilometerhokken per uurhok tot eind april 2020

Figuur 3 laat het totaal aantal gevonden taxa per uurhok zien en het aantal kmhokken per uurhok dat is onderzocht. Deze kaart laat ook beter de verschillen tussen de uurhokken zien.

Figuur 3. Aanvullende informatie van de bemonsterde kilometerhokken per uurhok tot eind april 2020